KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

Formalia

Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser som virksomhet har et mål om å oppleves helsebevarende, forebyggende og/eller rehabiliterende for klienten. 

Formalia

"Helsepersonelloven definerer helsehjelp som enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell. Såfremt helsehjelpen er en handling som har et av disse målene, og er ytt av helsepersonell, gjelder lovens krav til forsvarlighet. Både rådgivning og behandling omfattes, fordi begge deler er helsehjelp. 
(LOV-2015-02-06-8 Lov om helsepersonell m.v, §3.Definisjoner)

 

Taushetsplikt og personopplysningsvern

Vi journalfører informasjon og vil nødvendigvis inneha personopplysninger om deg. Vi har taushetsplikt, og all skriftlig informasjon vil være innelåst og gjort utilgjengelig for andre parter.
Virksomheten er underlagt Lov om behandling av personopplysninger.

 

I særlige tilfeller (f.eks ved fare for liv) kan vi måtte bryte taushetsplikten. Da skjer det i samråd med deg som klient.
Offentlig registrering og godkjenningVirksomheten er registrert i Foretaksregisteret, og meldt til Datatilsynet.

Som medlem av NSF Norsk Sykepleierforbund vil vi informere om at vi tilstreber å følge Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, Helsepersonelloven, og Pasient- og brukerrettighetsloven.
 

Konsultasjoner

Konsultasjoner

CBT-E (cognitive behaviour therapy for eating disorders) kan anvendes for alle typer ...

les mer

Formalia

Formalia

"Helsepersonelloven definerer helsehjelp som enhver handling som har forebyggende, ...

les mer