KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

CBT-E

CBT-E (Cognitive Behavior Therapy - Enhanced) er den nyeste utvikling innen evidensbasert kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser. Denne behandlingen er utviklet av Christopher Fairburn og kollegaer i Oxford, og er å finne i hans bok Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders (Guilford) fra 2008.  Vi anbefaler forøvrig våre klienter å kjøpe denne boken, uavhengig av spiseforstyrrelsesdiagnose.

I CBT-E arbeider man ut fra en transdiagnostisk forståelse av spiseforstyrrelsen. Det er fordi man tenker at det er flere forhold som er felles for diagnosene enn som skiller dem.

CBT-E inneholder en detaljert behandlingsguide for behandling av alle typer spiseforstyrrelser. Behandlingen bygger seg på evidensbasert kunnskap.

Behandlingsmetoden innebærer stor grad av kontroll for klienten, men samtidig krever detet en stor grad av egeninnsats, motivasjon og dedikasjon. Terapien egner seg for både ungdommer og voksne, polikliniske pasienter, dagpasienter, døgninneliggende eller en kombinasjon, såkalt ”flertrinnsbehandling”.

CBT-E har to nivåer av intensitet:
20 timer for pasienter med BMI > 18.5
40 timer for pasienter med BMI 15.0 til 18.5

I behandling hos oss tar vi inn klienter med BMI over 18.5.
I tillegg vurderes det om man skal bruke en fokusert eller utvidet form for CBT-E. Utivdet form er utviklet for klienter med tilleggsproblemer i form av klinisk perfeksjonisme, lav selvfølelse eller markerte interpersonlige problemer, dersom problemet sees som hindring mot progresjon.

I løpet av behandlingen på 20 timer vil vi jobbe med elementer som ser ut til å opprettholde spiseproblemet og som skal legge grunnlag for endring. Klienten selvsregistrerer mellom timene, og dette legges det stor vekt på i kommende terapitime hvor det danner grunnlag for hva vi jobber videre med.

Gjennom første stadie i behandlingen forsøker man å kartlegge spiseproblemet og symptommønsteret, er det komme igang med selvregistrering av mat/drikke og tanker/følelser.
I andre stadium jobber vi mye med overopptattheten av kroppsfigur og vekt, kroppssjekking, følelsen av å være tykk og andre symptomer knyttet til det spiseforstyrrede uttrykksmønsteret. Klienten øver på å gjenkjenne når dette skjer, bryte det, og introdusere nye atferdsmønstre.
Det siste stadiet vektlegges en god avslutning med fokuserer på hvordan å forebygge tilbakefall.

For nærmere beskrivelse og informasjon anbefales det å ta en titt i boken Få bukt med overspising (Fairburn 2014).
Credo-Oxford er også drevet av Fairburn, hvor han og hans team har samlet forskning på spiseforstyrrelser. Her finner du som terapeut eller klient hand-outs du kan printe ut til for selvregistrering, skåringsverktøy som EDE-Q og annen nyttig informasjon, litteratur etc.